full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Verksamhetsutveckling med processinriktning

De flesta organisationer är organiserade efter kompetensområden eller funktioner och många medarbetare får därmed en dålig överblick över helheten. I en sådan situation kan det lätt uppstå aktiviteter som inte bidrar till helheten på det mest effektiva sättet. Det innebär att förbättringar i den egna operationen eller avdelningen inte bidrar till helhetens bästa utan tvärtom kan innebära nackdelar. Även isolerade öar av förbättringar når ofta inte ut till kunden.

I processorienterade företag arbetar personal från olika funktioner med flödet som är kopplat till en speciell produkt eller kund. Effekten blir att man försöker optimera dessa flöden eller processer i stället för de enskilda funktionerna.

Ett processorienterat arbetssätt ger bland annat följande fördelar:

 • Skapar överblick och fokuserar på kunden.

 • Identifierar de svaga länkarna i processen.

  rekryteringsprocess3

 • Ger en överblick av tidsåtgången och visar var det finns flaskhalsar.

 • Hjälper till att förebygga fel.

 • Skapar insikter i vilka delar av processen som skapar värde.

 • Klargör ansvar och ger stöd i verksamheten.

   

Alla verksamheter innehåller processer där aktivitet läggs till aktivitet och bildar kedjor, så kallade arbetsflöden. En process dokumenteras ofta i form av en processkarta som visar hur aktiviteter hänger ihop och relaterar till varandra. Processorientering innebär att verksamhetens olika arbetsflöden identifieras och dokumenteras. Man skapar en bild av hur olika aktiviteter ska hänga ihop, som bilden t.h. på en rekryteringsprocess. Istället för det traditionella organisatoriska synsättet ligger processkartan och kunskapen om hur olika aktiviteter beror av varandra sedan till grund för ledning och förbättring av verksamheten.

Genom att fokusera arbetsflöden, de aktiviteter som skapar värde för kunden, kan organisationens energi koncentreras på att förbättra det som har störst betydelse för kunden.

Vår utbildning tar fasta på detta grundläggande synsätt och innehåller moment som:

 • Förståelse för processorienteringen

 • Arbetssätt vid dokumentering av processer

 • Nya arbetsuppgifter och nytt ansvar i processorganisationen

 • Lean och agila metoder i processarbetet

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off