full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Agilt ledarskap

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Kurser/seminarier

Introduktion till Agilt ledarskap   ½ dag
Seminariet vänder sig till dig som är chef och söker en ny helhet i ditt ledarskap. Du kan vara både erfaren och ny som chef eller bara intresserad. Seminariet ger dig möjlighet att utvärdera och överväga ett nytt sätt att ta dig an din personliga utveckling som ledare.

Utveckling av agilt ledarskap I   2 dgr + individuell uppföljning 10 tim
Utbildningen är det första steget i din personliga utveckling som ledare med agilt ledarskap i fokus. I utbildningen ingår ett test som ligger till grund för din individuella utvecklingsplan. Efter kursen har du en egen utvecklingsplan för de närmaste månaderna. Om du vill kan du bygga på med individuell coaching efter kursen.

Fördjupningskurs agilt ledarskap II   2 dgr
Utbildningen bygger på din egen utvecklingsplan. Under kursen genomförs bland annat seminarier i grupp där deltagarnas erfarenheter från tillämpning av de egna utvecklingsplanerna är i centrum.

LÄS MER OM UTBILDNINGARNA

 

Agilt ledarskap förklarat – ”Ways to Nimble Operations”

Begreppet agilt ledarskap hämtar sitt namn från ”agile” (sv; vig, anpassbar, kvick) och leadership (sv; ledarskap). Den förklaring till Agilt ledarskap som kortfattat ges här bygger på mångårig forskning som resulterade i ett ledarskapsprogram kallat Leadership Agility.

Förändringsledare sökes
Idag efterfrågas förändringsledare i större utsträckning än tidigare. Många anser också att det är brist på den typen av kompetens som en förändringsledare bör ha (Källexempel: Sveriges HR-förenings webbplats 2012. Arbetslivsresurs undersökning ”Resursnavigatorn” 2011, m. fl.). Av naturliga skäl, eftersom förändring ligger i tiden och förändringshastigheten tycks fortsätta att öka, kan man förmoda att efterfrågan på förändringsledare också fortsätter att öka.

 

Vad säger forskning?
Forskning kring ledarskap har funnits i över tvåtusen år. Olika saker har tillmätts betydelse beroende på vad som varit viktiga händelser och hur samhället formats över tid. Trender och strömningar i samtiden har påverkat synen på ledarskap och så gör de även idag. Man kan säkert urskilja många olika trender. Men på en mer övergripande nivå är det otvivelaktigt så att förändringshastigheten i samhället, i företaget eller i andra sammanhang som vi befinner oss, har stort inflytande på våra möjligheter att agera. Synen på ledarskap och de speciella samband och förutsättningar som råder idag präglas också i allt väsentligt av förändringshastigheten och den ökande komplexitet, som de flesta organisationer upplever.

 

Det personliga valet
Den höga förändringshastigheten ställer andra krav på ledare eftersom till exempel expertkunskaper föråldras mycket snabbare än tidigare. Valet mellan specialist och generalist tenderar därför att bli ett val mellan att vara ledare eller inte. I vilket fall blir det allt svårare att vara både specialist och samtidigt ledare på ett mer generellt plan. Den som väljer ledarskap måste acceptera att specialistkunskaperna tunnas ur och att man i högre grad måste lita till att andra har de lite djupare kunskaperna. Det innebär i sin tur att detaljkontrollen och en del av det man kanske byggt sin auktoritet på går förlorad.

 

Fokus på aktuella krav
Mångårig forskning kring vuxenutvecklingens psykologi är idag en erkänd utgångspunkt även när det gäller hur ledare kan utveckla sin ledarförmåga. Att vara ledare innebär i det agila sammanhanget att man har ett antal viktiga färdigheter redo i situationer som utmärks av snabbrörlighet och komplexitet eller där en stor del av framgången hänger på tvärfunktionella samarbeten.

 

Agilitet handlar om:

•  Förmåga att tolka sin omvärld, dra slutsatser och fatta rätt beslut i den specifika situationen

•  Förmåga att se vilka intressenter som är viktigast och vad de behöver samt att skapa produktiva relationer

•  Problemlösning med kreativitet, analytisk träffsäkerhet och effektivitet

•  Ett personligt självledarskap som utvecklats ur god självkännedom och reflektion

Den uppgift man har, den miljö och organisatoriska nivå man verkar i ställer dock olika krav på ledaren. Det mest intressanta ur utvecklingsperspektiv är således hur kraven för att fullgöra sin uppgift effektivt och viljan att utvecklas hos den enskilde individen omsätts till handling.

 

Att utveckla sin agilitet

Färdighetsnivåerna för agila ledare följer det som gäller generellt enligt forskning och teoribildning kring vuxenutveckling hos människor. Att utveckla sitt ledarskap till de högre nivåerna innebär med andra ord att man måste gå igenom fler utvecklingsfaser och ”transformeras” inte en gång, utan flera gånger.

 De fem (vuxen-)utvecklingsnivåerna för ledare

 

Utvecklingsnivåerna ska inte ses som en punkt på en skala utan är snarare ett intervall som ledare oftast befinner sig i. De båda forskarna Bill Joiner och Stephen Josephs, sammanfattade 2007 sin forskning i boken ”Leadership Agility – Five Levels of Mastery for anticipating and initiating change” och beskrev bland annat ett antal utvecklingsnivåer enligt figuren ovan.

Expertledare, till exempel, är mest effektiva i stabila miljöer med få och gradvisa förändringar. Ledaren bygger sin auktoritet och identitet på hierarkisk ställning och expertis. Enligt forskningen som Joiner & Josephs genomförde är ca 45% av alla ledare av denna kategori.

På nästa nivå – presteraren, fann man ca 35% av alla ledare. Presterare motiverar sina medarbetare genom att utmana och inspirera dem att sträva mot högre övergripande syften. Självinsikt och empati är mer utvecklad. Presterare har ett mer utvecklat strategiskt fokus.

 

I vilka sammanhang behöver man agilitet?
Oavsett var man befinner sig i sin utveckling som ledare finns ett antal förmågor som är avgörande för framgång. Utgående från den forskning som ledde fram till Leadership Agility fann man att allt ledarskap ständigt prövas i tre viktiga sammanhang eller på tre ”arenor” nämligen:

 

– Hur man hanterar/uppträder i viktiga personliga samtal.

– Hur man förbättrar teamets/lagets prestation/resultat.

– Hur man leder förändringar.

 

 

Hur går det till?
De mest effektiva är att kombinera flera lärometoder: 360-graders feedback, coachning, ledarskapsseminarier, teamlärande, samt individuella projekt och grupprojekt som deltagarna driver under ett ledarutvecklingsprogram. Vi använder därför alla typer av lärometoder.

 

Varför ska jag välja just detta?
Agilt ledarskap som ram för ledarutveckling identifierar behovet av ett anpassat ledarskap. Det visar en möjlig väg att utveckla en kultur, som har förmåga att möta de utmaningar som följer med långsiktiga satsningar och höga krav på ledarskap, med hänsyn till hur världen ser ut idag.

 

Ett ramverk öppet för andra beprövade modeller och teorier
Leadership Agility är ett ramverk som lämnar en öppen dörr till en mängd andra värdefulla forskningsbaserade program och verktyg, som kan användas för att utveckla de olika färdigheterna i ledarskapet. Praktiska teoribildningar och metoder som Lean och Scrum (agila metoder) har mycket att hämta i denna typ av ramverk om man vill utveckla ett agilt ledarskap eller bygga ett modernt ledarutvecklingsprogram. Det kan till exempel handla om kommunikation, personlig utveckling, grupputveckling och konflikthantering. Ramverket har en viktig förmåga att skapa den helhet för ledarutvecklingen, som många efterfrågar idag.

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off