full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Ledarutveckling för Leanledare

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Hur hanterar vi ledarutveckling i samband med Lean? (english version further down)

Att utveckla, kommunicera och tillämpa en genomtänkt Leanstrategi är ett kraftfullt verktyg för att uppnå höga och bestående resultat. En ledning som med gemensamt synsätt skapar kraft och riktning är nödvändig när man integrerar Leanfilosofin i en organisation.

Att tydliggöra högsta ledningens förväntan på och ambitionsnivå för både nuvarande och kommande ledare i verksamheten är en viktig del i den strategin. Den klargör vilka kompetenser en ledare förväntas bygga och sätter tonen för vilka värderingar som ska genomsyra ledarskapet.

För att skapa en tydlig Leanledarskapsmodell behöver flera frågor arbetas igenom, besvaras och kommuniceras.

 

Vi rekommenderar följande arbetsgång:

1. Vilken vision och vilka mål har verksamheten med sin Leanorientering?

Uifrån verksamhetens strategiska vision och långsiktliga mål utformas en kravprofil för ledarskapet i företaget som beskriver det ledarskap och de kompetenser som ska karaktärisera verksamheten framåt. I en dialog med ledningen fastställer vi vilken grad av komplexitet som företagets löpande beslut omfattas av och hur utsatt verksamheten är av intern och extern påverkan på förändringsbehov samt i vilken takt förändringar bör ske.

2.  Är strategierna för att nå målen genomarbetade och tydliga vad gäller ledarskap?

För att ytterligare precisera Ledarskapsmodellen behöver vi förstå de viktigaste strategierna för att nå målen. Det gäller såväl marknadsstrategier som interna, funktionella och organisatoriska strategier. Att införa Lean innebär regelmässigt en kulturförändring i verksamheten. Därför är förhållningssätt och beteenden i hela organisationen i sig ett utmanande förändringsprojekt. I strategin bör det därför finnas tydliga planer för hur Leanledarskapet säkras i organisationen. Den ena utgångspunkten är då att ta reda på vilken typ av ledare företaget har för närvarande.

Den andra utgångspunkten är att lägga handlingsplaner för att nå dit man vill – antingen att till exempel utveckla ledare eller att rekrytera ledare med rätt kompetens. Genom forskning vet vi att nära hälften av alla verksamma ledare sannolikt inte passar som leanledare. Därför är det högst troligt att många ledare behöver utvecklas eller ersättas om ett hållbart Leaninförande ingår i företagets strategi.

3. Vilka aktiviteter skall prioriteras under det närmsta året för att genomföra strategierna och säkra ledarskapet?

Att definiera och klargöra vilka kortsiktiga aktiviteter som måste vara i fokus för att genomföra strategin är nästa steg. Nyckeln till att gå från ord till handling är att ha en gemensam syn på prioriteringar. Vi lägger speciell vikt på att förstå de kompetenser och det ledarskap som krävs. Genom att använda forskningsbaserade ramverk som utgångspunkt känner vi till vilka kompetenser som är viktiga. Vi diskuterar steg för steg vad som behöver göras i takt med Leanimplementeringen.

Leanimplementering är ett arbete som spänner över många delar i en verksamhet. Ofta sker införandet rent praktisk avsnitt för avsnitt i verksamheten. De avsnitt som väljs först bör också ha ledare med de rätta egenskaperna. Att utveckla ledarskapet kan därför vara helt avgörande för framgången med en Leanstrategi.

4. Vilket ledarskap och vilka beteenden kommer att leda till målen?

Nu summerar vi arbetet och utformar den ledarskapsprofil och kompetens som krävs i avsnitt för avsnitt och nivå för nivå för att genomföra strategin. Tillsammans utarbetar vi en heltäckande och komplett Leanledarskapsmodell som är fullt anpassad till vision, mål och strategier.

De fyra frågeställningarna, väl genomarbetade i ledningen, leder till en framtidsinriktad ledarskapsmodell som tydliggör vilket ledarskap organisationen behöver. Och eftersom det är ledningen som har arbetat fram den är det första steget i implementationen därmed taget. Och det steget är nödvändigt för att få genomslag i organisationen för införande av de förändringar som strategin kräver.


English version:

Four steps how to deal with Lean Leadership development

To develop, communicate and implement a well thought Lean Strategy is a powerful tool for achieving high and sustainable profit. A management with the common views to create force and direction when integrating Lean philosophy in an organization, is essential.

Clarifying top management expectation and ambition for both current and future leaders in the business is an important part of that strategy. It identifies the competencies a leader is expected to build and set the tone for what values should permeate leadership. To create a clear Lean Leadership Model requires several issues to be worked through, answered and communicated. 

 

Our four step model

1. What are the vision, the goals and activities for your Lean Orientation?

From the strategic vision and long term goals a set of requirements for the leadership of the company  is formulated  – describing the leadership and the skills that should characterize the leadership practices in the future.

2. Are the strategies to achieve the goals elaborated and clear in terms of leadership?

To further clarify the Leadership model, we need to understand the key strategies to achieve the goals. This applies to both market strategies and internal, functional and organizational strategies. Introducing Lean is regularly a culture change in the business. Therefore, attitudes and behaviors across the organization in itself are a challenging change. The strategy should therefore have clear plans for how to secure Lean Leadership in the organization. One starting point would be to find out what kind of leader the company currently has. One very efficient way to do that is to use a 360 degree assessment tool .

The second starting point is to set action plans in order to developing leaders and recruiting leaders with the right skills. Through research, we know that nearly half of all active managers probably do not fit the lean leader role. Therefore, it is highly likely that many leaders need to be developed or replaced to achieve a sustainable Lean Implementation.

3. What activities should be given priority over the next year?

To define and clarify the short-term activities that must be the focus for implementing the strategy is the next step. The key to walk the talk is to have a common understanding of priorities. We place special emphasis on understanding the skills and the leadership practices that will be required. Using research-based framework as a starting point, we know pretty well which skills are important. We discuss step by step what needs to be done in line with Lean implementation. Lean Implementation is a process that spans many parts of a business. So, developing leaders might be crucial for the success of a Lean strategy.

4. What kind of leadership and what behaviors will form the new culture?

Now we summarize the leadership profile and skills required by section for section, and level by level to implement the Strategy. Together with the management, we develop a comprehensive and complete Lean Leadership Model which is fully adapted to the vision, goals and strategies. The implementation project starting point will require lots of further communication. So we often start with educational oriented activities for the management team. 

 

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off