full
border
#666666
http://agiltledarskap.se/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://agiltledarskap.se/
#709c3e
style3
+46 587 559011

Ledarutveckling

Använd formuläret när Du vill ha kontakt/anmäla intresse eller lämna synpunkt!


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Exempel på kurser och seminarier

Introduktion till Agilt ledarskap   ½ dag

Seminariet vänder sig till dig som är chef och söker en ny helhet i ditt ledarskap. Du kan vara både erfaren och ny som chef eller bara intresserad. Seminariet ger dig möjlighet att utvärdera och överväga ett nytt sätt att ta dig an din personliga utveckling som ledare.

 

Utveckling av agilt ledarskap I   2 dgr + indiv. uppföljn. ca 10 tim

Utbildningen är det första steget i din personliga utveckling som ledare med agilt ledarskap i fokus. I utbildningen ingår ett test som ligger till grund för din individuella utvecklingsplan. Efter kursen har du en egen utvecklingsplan för de närmaste månaderna. Om du vill kan du bygga på med ytterligare individuell coaching/uppföljning efter kursen.

 

Fördjupningskurs agilt ledarskap II   2 dgr

Utbildningen bygger på din egen utvecklingsplan. Under kursen genomförs bland annat seminarier i grupp där deltagarnas erfarenheter från tillämpning av de egna utvecklingsplanerna är i centrum. Kursen bygger på tidigare avslutade moment (agilt ledarskap I).

 

Utveckling i ledningsgrupp

Ofta handlar utvecklingsarbetet om att etablera en samsyn och helhetssyn inom ledningsgruppen när det gäller den framtida utvecklingen av verksamheten.
Syftet är  att effektivisera ledningsgruppen som arbetsforum samt att vidareutveckla deltagarnas ledarförmåga.

Genom att arbeta med en hel eller en större del av ledningsgruppen ökar möjligheterna att skapa en gemensam ledarkultur. Kunskaper och färdigheter etableras hos flera. Vissa delar av utvecklingsprogrammet sker i ledningsgruppen som helhet. Exempelvis kan en gemensam utvecklingsinsats inriktas på att höja effektiviteten i den interna kommunikationen genom att öka medvetenheten om faktorer som hindrar eller omöjliggör effektiv daglig problemlösning. Vi använder fiktiva fall eller organisationens egna verksamhetsområden som utgångspunkt och studerar förbättringsmöjligheter i seminarieform. Aktuella konfliktsituationer, verkliga och välkända problemsituationer utvärderas med utgångspunkt från hur förbättrad kommunikation kunde ha effektiviserat problemlösningsprocesser av olika slag. Deltagarna får reella, klargörande upplevelser samt enkla verktyg för att hålla uppe effektiviteten i viktiga personliga samtal. Rollspel utifrån verkliga händelser analyseras tillsammans.

Värdegemenskap för ledningsgruppen kan omfatta visioner och strategier men också förhållningssätt och samsyn när det gäller åtgärder och beteende som ledare i kritiska frågor. Genom att utveckla samsyn och sätta gemensamma mål för hur ledarskapsfärdigheterna ska utvecklas blir det tydligare både för medlemmarna i ledningsgruppen och för medarbetare i organisationen vad man strävar mot. Flera positiva effekter kan komma ut av detta. Kravprofilen underlättar rekrytering och nytillsättning av ledare/chefer. Ledningen blir mer trovärdig i medarbetarnas ögon. Både enskilda juniora och mer erfarna ledare får en klarare bild av hur den egna personliga utvecklingen bör se ut för att ta andra, större uppgifter i verksamheten eller för att förbättra sitt ledarskap i den befattning man redan har.

 

Introduktionen till Agilt ledarskap ger möjlighet att överväga några av de viktigare principiella frågorna för organisationens ledarutveckling. Utformningen av ett fortsatt utvecklingsprogram för organisationen görs alltid utifrån organisationens aktuella behov och kan alltså anpassas och fokusera på särskilt viktiga färdighetsområden utifrån den miljö som organisationen verkar.

 

Individuell utveckling

Vid sidan om de gemensamma delarna för flera ledare eller en organisations ledningsgrupp anpassas utvecklingsprogram och färdighetsträning för varje individ. Erfarenhet, mognad, kompetens och färdigheter är olika för olika individer. De nuvarande uppgifterna och de som varje individ står inför är heller inte lika. Utvecklingsprogram för varje ledare måste därför utgå från situationen, mognaden, viljan och förmågan hos var och en. De första stegen i den processen tas i momentet Utveckling av agilt ledarskap I. Där görs också en vetenskapligt grundad värdering av varje individs behov av utveckling. Den bästa effekten av de utbildningar som exemplet ovan beskriver får man i flernivåorganisationer eller organisationer med flera funktioner/avdelningar och en tydlig beslutshierarki. Första steget i den individuella utvecklingen – att ta fram en individuell plan, löper under 4-6 veckor med utvärdering och kortare återkopplingssamtal.

 

Program för ledarutveckling  kan också innehålla moment som:

 • samspelet mellan de av företaget/organisationen angivna övergripande målen
  för verksamheten och de mål deltagarna utifrån egna omvärlds- och internanalyser
  utarbetar för respektive enhet.
 • hur öka marknadsorienteringen samt optimera och effektivisera verksamheten
  utifrån ett kundorienterat perspektiv.
 • grupp- och individutveckling med inslag av teori med klargörande övningar.
  Omfattningen kan variera från korta seminarier till flera dagar
  utsträckta över en längre tidsperiod, allt efter behov.
 • kommunikationsövning, där vi övar effektiv kommunikation.
 • coaching för chefer
 • konflikthantering
 • gruppdynamik – gruppers utveckling
 • agil organisering
 • projektledning

Upplägget kan variera utifrån beställarens önskemål. Vi arbetar med ett sammanhållande ramprogram där praktiska övningar eller teorimoment vävs in efter behov. I programmet finns utvärdering på individ och gruppnivå. En strävan är att ta fram individuella utvecklingsplaner för varje individ, anpassade till aktuella och framtida uppgifter i verksamheten.

LÄS MER OM HUR AGILT LEDARSKAP KAN FÖRKLARAS

 

 

 

 

 

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off